Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN KINDPLAATSEN BINNEN STICHTING KINDEROPVANG FLEVOLAND e.o.

EMMELOORD. INGAANDE 1 JANUARI 2005

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Werkdag
Alle dagen van de week met uitzondering van zaterdag, zondag, en de algemeen erkende feestdagen.

Kindplaats

De plaatsingscapaciteit die nodig is om een kind in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar, gedurende een jaar, vijf dagen per week opvang te bieden in een kindercrèche, of de plaatsingscapaciteit die nodig is om een kind in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, gedurende een jaar, vijf middagen per week opvang te bieden in de naschoolse opvang en/of vijf dagen per week in de buitenschoolse opvang.

Ouder.
De ouder(s), voogd(en) of verzorger(s.)

Plaatsingsovereenkomst.
Een bindend contract tussen de S.K.F.e.o. en de afnemer van de kindplaats.

Artikel 2 - Wachtlijst

Indien er bij het verzoek tot het aangaan van een plaatsingsovereenkomst geen of onvoldoende kindplaatsen beschikbaar zijn, wordt de ouder/ verzorger, op volgorde van binnenkomst van de aanvraag, op de wachtlijst voor kindplaatsen geplaatst.

Artikel 3 - Invulling plaatsen

De ouder (s) /verzorger(s) kan de beschikbaar gestelde kindplaatsen gebruiken voor de kinderopvang van kinderen in de leeftijd van 6 weken t/m 12 jaar. Een hele kindplaats is verdeeld 10 dagdelen, n.l.: 5 ochtenden en 5 middagen, de minimale afname is 2 dagdelen per week. Een dag in de crèche is verdeeld in twee opvangblokken van 5,5 uur Een naschoolse opvangmiddag is verdeeld in 2 opvangblokken van 3,25 uur. Een vakantie opvangdag is verdeeld in 2 opvangblokken van 5,5 uur.

Artikel 4 - De vergoeding

Voor de op grond van het op contract beschikbaar gestelde kindplaats(en), ongeacht of deze geheel, gedeeltelijk of in het geheel niet wordt benut, is de ouder(s)/ verzorger(s) aan de Stichting de in de maandfactuur genoemde vergoeding per kalendermaand verschuldigd.

De vergoeding dient voor de aanvang van de komende opvangmaand te worden voldaan. Ouders en verzorgers hebben de keuze i. p. v. automatische incasso te kiezen voor het alternatief van vooruitbetaling, deze bedraagt 3 maandtermijnen.

Artikel 5 - Debiteuren

Stichting Kinderopvang Flevoland e.o. factureert op basis van vooruitbetaling elke 15e dag van de huidige maand voor de volgende maand. ( mits deze 15e op een werkdag valt). Indien de 15e in het weekend valt, facturen wij op de vrijdag voor deze datum.

Stichting Kinderopvang Flevoland e.o. incasseert op basis van vooruitbetaling elke 28e dag van de huidige maand voor de volgende maand. ( mits deze 28e op een werkdag valt). Indien de 28e in het weekend valt, facturen wij op de vrijdag voor deze datum.

Betalingen aan Stichting Kinderopvang Flevoland voor de kinderopvang dienen uiterlijk op de 28e van de maand op basis van vooruitbetaling op rekening van Stichting Kinderopvang Flevoland e.o. te zijn bijgeschreven. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt er een herinnering met een verhoging van € 5,00 administratiekosten voor u verzorgd.

Na de dagtekening van deze herinnering heeft u 10 dagen de tijd om te betalen. Hierna ontvangt de debiteur een laatste aanmaning met een verhoging van € 15,00 administratiekosten.

Mocht het gebeuren dat uw rekening niet voldaan is binnen 4 werkdagen na dagtekening van de aanmaning dan wordt de vordering overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder.

Alle hieruit voortkomende incasso en juridische kosten zijn dan voor uw rekening.

Artikel 6 - Wijziging van de vergoeding

De door de ouder(s)/ verzorger(s) verschuldigde vergoeding wordt jaarlijks voor het prijsgevoelige deel van de kosten herzien naar rato van de wijziging van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, reeks werknemersgezinnen, zoals dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek zal worden vastgesteld voor het kalenderjaar voorafgaande aan het jaar van de herziening. Daarenboven zal het loongevoelige deel van de kosten worden aangepast aan de kostenstijging die voortvloeit uit de wijzigingen van de CAO-kinderopvang waarvan de salarisregeling Kinderdagverblijven een integraal deel uitmaakt.

Dit houdt in dat gestegen bedrijfskosten zoals loonkosten en premies moeten worden door berekend.
Het aldus herziene bedrag wordt ten minste drie maanden voor de aanvang van een nieuw kalenderjaar schriftelijk aan de ouder/ verzorger meegedeeld.

Artikel 7 - Beëindiging van een plaatsingsovereenkomst

Vanaf 6 maanden na de ingangsdatum van de plaatsingsovereenkomst heeft elk van de partijen het recht die overeenkomst door opzegging te doen eindigen. Opzegging geschiedt door tenminste 1 maand voor de gewenste beëindigingdatum de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
De mogelijkheid bestaat ook om het contract voor een deel van de beschikbaar gestelde plaats(en) op te zeggen of uit te breiden.
De per kindplaats verschuldigde vergoeding bedraagt voor het kalenderjaar waarin de plaatsingsovereenkomst wordt beëindigd een naar tijd evenredig gedeelte van de jaarvergoeding.

Artikel 8 - Geldigheid

Deze algemene leveringsvoorwaarden van de Stichting Kinderopvang Flevoland e.o. zijn opgesteld en goedgekeurd door de Directie en het Bestuur en gedeponeerd als onderdeel van de statuten.

Ingeschreven op 2 april 2002 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Flevoland te Lelystad onder nummer 41024075.

Deze leveringsvoorwaarden bestaan uit acht artikelen.

Met deze leveringsvoorwaarden vervallen alle eerdere leveringsvoorwaarden.

Stichting Kinderopvang Flevoland e.o. 1 november 2010.

Stefan ten Veen,
Directeur